Mergi la continut
Inchide
iso

POLITICA DE PRELUCRAREA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primaria or. Victoria cu sediul in Oras Victoria str. Stadionului nr. 14, jud. Brasov, este oprator de date cu caracter personal si isi exercita aceasta calitate in conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului European din 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie al acestor date (GDPR).
    Aceasta declaratie de confidentialitate explica modalitatea in care Primaria Victoria prelucreaza datele cu caracter personal ale cetatenilor , scopurile prelucrarii, categorii de persoane vizate, categoriilor de date cu caracter personal, categorii de destinatari drepturile persoanelor vizate,  termenele de pastrare a datelor cu caracter personal precum si  caile de atac in cazul in care se considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca Regulamentul UE 679/2016.
    Primaria Victoria conform Legii 57/2019 cod administrativ , prelucreaza date cu caracter personal colectate de la persoane fizice precum si de la reprezentantii persoanelor juridice pentru a-si indeplinii obligatiile legale si pentru indeplinirea sarcinilor ce servesc interesului public si care fac parte din exercitarea atributiilor publice.
În cadrul procesului de accesare și navigare pe site-ul Primăriei Victoria există posibilitatea de a se înregistra informații despre furnizorul dumneavoastră de internet. Ori de câte ori accesați site-ul de pe un calculator/lap-top/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart, există de asemenea posibilitatea de a se colecta și stoca inclusiv informații referitoare la adresa IP, la tipul de motor de căutare și/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum și informații legate de secțiunile pe care le consultati. Politica de confidențialitate se aplică tuturor activităților și informațiilor care sunt legate/conținute de site-ul nostru. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile tale personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție informațiile pe care le împarți cu noi. Nu oferim informații unor părți terțe, in afara temeiului legal  fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le vei citi cu atenție.

TEMEIUL LEGAL :
- Legea 57/2019-  Codul administrativ
- Legea 53/2003 - codul muncii*republicata*
- Legea 52/2003 - privind transparenta decizionala*republicata*
- Legea 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public* actualizata*
- Legea 554/2004 - contenciosul administrativ
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.
- Legea  nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismu.
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009
- Legea 416/2001,  Legea 17/2000, HG 886/2000, Legea 292/2011 Legea 16/1996, Legea 61 / 1993, Legea 448/2006, Legea 277/2010, Oug 148/2005,  Oug 111/2010, Legea 272/2004, Oug 70/2011,  Ord. 288/2006 şi Codul Familiei.
- Ordonanţă de urgenţă nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*)
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*
- Hotărârea nr. 1.375 din 4 octombrie 2006
- Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001
- Legea nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*)
- Legea nr. 207 din 20 iulie 2015
- Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998
- Hotărârea nr. 548 din 8 iulie 1999
- Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*)
- Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008
- Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011
-   Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018
- www.dataprotection.ro


DEFINITII
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

.    „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 „Sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
Obiective
 • Conformitatea cu RGPD și bunele practici în materie de protecția DCP;
 • Protecția drepturilor persoanelor vizate (cetățenilor, angajaților și a oricăror persoane fizice);
 • Transparența privind modul în care sunt protejate DCP;
  • Protecția împotriva riscurilor de încălcare a securității DCP;

4. Aplicabilitate
          Prezenta politică se aplică:
 • Primăriei Oras Victoria ;
 • Consiliului Local Oras Victoria 
 • Tuturor angajaților, funcționarilor publici, demnitarilor și voluntarilor care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oras Victoria, Consiliului Local Oras Victoria și a serviciilor publice și instituțiile aflate în subordinea acestuia.

Tipuri de date cu caracter personal prelucrate
Primăria Oras Victoria, în dependență de scop și temei legal, colectează, în principal, următoarele tipuri de date cu caracter personal:
 • Nume
 • Prenume
 • Data și anul nașterii
 • E-mail
 • Adresă de domiciliu
 • Număr de telefon
 • CNP
 • Serie și număr Buletin de identitate
 • Sexul
 • Cetățenia
 • Semnătura
 • Date din acte de stare civilă
 • Date privind formarea profesională
 • Date privind identificarea imobilelor
 • Date privind situația familială, socială, materială, morală și medicală

CUM FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL SI IN CE SCOP
Primăria oraș Victoria prelucrează date cu caracter personal exclusiv in scopurile reglementate prin lege in acord cu Politica de Prelucrarea a datelor cu caracter personal si respectand normele si masurile tehnice si organizatorice de asigurare a securității, confidentialitatii si integrității acestora.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata, acestea sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior in mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrate ulterior in scopuri de  arhivare in interes public, in scopuri de cercetare științifica, statistica  sau istorica.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate adecvat, relevant si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate ( reducerea la minim a datelor). Se iau masuri necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte , având in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fara întârziere.
În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail primaria.victoria@yahoo.com. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea nici unei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.
Temeiul juridic al prelucrării
În cadrul Primăriei Oras Victoria, fiecare serviciu desfășoară activități specifice de prelucrare, conform atribuțiilor funcționale. În principal, Primăria Oras Victoria prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor și angajaților fie în baza unei obligații legale fie pentru a îndeplini o sarcină de interes public fie ca urmare a exercitării autorității publice. În baza acestor temeiuri legale, sunt desfășurate următoarele activități principale, cu titlu de exemplu:
 • Compartiment Administrație Domeniului Public ,: evidența orelor de muncă, întocmire hotărâri/rapoarte/dispoziții/referate/note interne/informări/ adeverințe/contracte/ Registrul Agricol ;
 • Resurselor Umane: colectare/stocare/utilizare carte de identitate/diplomă de studii/CV/adeverință medicală, redactare contract individual de muncă/fișa postului/state de funcții, inserare ore în condica de prezență, efectuare pontaj;
 • secretar general– contencios/ întocmire hotărâri/rapoarte/dispoziții/referate/note interne/informări/formularea de întâmpinări, acțiuni civile, apeluri, recursuri, emitere adeverințe, întocmiri referate, răspunsuri la plângeri/petiții/notificări/contestații/adrese, note interne, corespondență etc;
 • Relatii cu Publicul, registratura: redactare răspuns la cereri de informații/reclamații;
 • Birou Autoritate Tutelară: redactare raport de anchetă psihosocială, redactare referat privind autorizarea unor acte juridice și/sau numirea curatorului special, împuternicire reprezentant autoritate tutelară, autorizare operațiuni bancare în scopuri determinate, monitorizarea exercitării sarcinii tutelei;
 • Biroul Tehnic : înregistrare, stocare, consultare, transmitere documente din cadrul dosarului de achiziții;emitere note interne, elaborare analize/avize/adrese, verificare proiecte; Implementare a Proiectelor: colectare, înregistrare, stocare, extragere, utilizare cereri/notificări/convocări/procese verbale/rapoarte; documente de identitate și declarații ale reprezentanților legali ai deponenților de proiecte, CV-urile echipei de proiect, contracte de achiziție, de finanțare și acorduri de parteneriat;
 • Serviciul Financiar-Contabil: restituiri de impozite și taxe, acordarea de avansuri de trezorerie, acordarea drepturilor salariale, încasări;
 • Biroul Buget: analiză fișă post/condică de prezență/fișă de evaluare.             
 • Serviciul de Autorizare și Control: emitere acord de funcționare/autorizații alimentație publică/autorizații taxi/autorizații transport/autorizații dispecerat/autorizații de circulație/certificate de înregistrare;
 • Serviciul Informatică: examinare solicitări interne, stocare/dezvoltare aplicații/ rapoarte/certificate;
 • Compartiment Audit Intern: întocmire borderou, redactare informări/adrese/ rapoarte/notificări/cereri;

8. Prelucrarea datelor cu caracter special
Primăria  Oras Victoria prelucrează date cu caracter special doar în anumite cazuri specifice. În cazul în care prelucrarea nu se încadrează în nici una din situațiile menționate mai jos, Primăria nu are ca scop o astfel de prelucrare, decât dacă persoana fizică furnizează aceste date din proprie inițiativă prin intermediul cererilor/petițiilor/acțiunilor civile formulate.
1) Date cu privire la copii minori în scopul întocmirii declarației de deducere personală, în temeiul Codului Fiscal și a executării convenției de practică încheiată cu diverse instituții de învățământ, în temeiul Legii 78/2014 și a Legii 258/2007;
Biroul Autoritate Tutelară - în scopul executării nemijlocite a atribuțiilor funcționale, în temeiul Codului Civil;
2) Date referitoare la infracțiuni sau condamnări penale
3) Date privind sănătatea
4) Date privind opiniile politice și apartenența politică sindicalăENTITATI CARORA LE POT FI DIVULGATE DATELE 
Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția noastră sunt instituțiile /autoritățile cu atribuții în domeniile : apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat și persoanele fizice care pot oferii garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate , astfel incat prelucrarea sa respecte cerintele Regulamentulu679/2016 si sa asigure protecția drepturilor persoanelor vizate.
Un transfer sau un set de transferuri de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională poate avea loc numai în una dintre condiţiile următoare: 
a)persoana vizată şi-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizată ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie şi a unor garanţii adecvate; 
b) transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată şi operator sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate; 
c) transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator şi o altă persoană fizică sau juridică; 
d)transferul este necesar din considerente importante de interes public; 
e)transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; 
f)transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, atunci când persoana vizată nu are capacitatea fizică sau juridică de a-şi exprima acordul; 
g)transferul se realizează dintr-un registru care, potrivit dreptului Uniunii sau al dreptului intern, are scopul de a furniza informaţii publicului şi care poate fi consultat fie de public în general, fie de orice persoană care poate face dovada unui interes legitim, dar numai în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile cu privire la consultare prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul intern în acel caz specific. 


SECURIZAREA DATELOR
Măsuri de protecție și garanții
Primăria  Oras Victoria implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Aceasta utilizează metode şi tehnologii de securitate. La nivelul primariei există o Procedură de Securitate care se aplică pe toată rețeaua și pentru toate tipurile de date. La modul concret, se menționează următoarele măsuri principale de securitate:
     • Identificarea și autentificarea utilizatorului prin introducerea unei parole de la tastatură;
     • Schimbarea periodică a parolelor;
     • Stabilirea tipurilor de acces după funcționalitate (administrare, introducere, prelucrare, salvare);
     • Stabilirea tipurilor de acces după acțiuni asupra datelor cu caracter personal (scriere, ștergere, citire, transfer);
     • Execuția copiilor de siguranță;
     • Utilizarea sistemelor automate de devirusare și securitate a sistemelor informatice;
     • Se va folosi doar software licențiat sau soluții și aplicații open source testate și auditate.

Prelucrarea se face intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția asupra prelucrării neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale , prin luarea de masuri tehnice si organizatorice 


DREPTURILE PERSOANEI  VIZATE
Potrivit  Regulamentului  UE 679/2016 beneficiaţi de: 
 • dreptul de acces;  puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
 • dreptul la rectificarea datelor; puteți să ne solicitati să modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");  puteți solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv datele trebuie sterse conform legislației relevante
 • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (daca persoana vizata contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate opentru constatarea , exercitarea sau apararea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale
 • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri; vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică
 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile
 • dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere
 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal ale dvs.

PERIOADA DE PASTRARE  A DATELOR
Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. 
În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

CAI DE ATAC,
Orice persoană vizată are:
- Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
- Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorităţi de supraveghere
- Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operatorDATE DE CONTACT:

PRIMARIA ORAS VICTORIA
Str. stadionului nr. 14, oras Victoria, jud. Brasov
Tel. 0268241525
Mail: primaria.victoria@yahoo.com

RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL
Samoila Corina Monica- inspector Primaria Oras Victoria
Tel. 0786170410

AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A 
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
 Tel.  +40.318.059.211
         +40.318.059.212
Fax : +40.318.059.602

    PRIMAR                                                                 SECRETAR GENERAL
       CRISTIAN GHEORGHE                                             TOCOAIE LENUTA GABRIELA