Statistici

442569
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
79
105
79
441830
1558
8922
442569

IP-ul tau 34.238.194.166
Ora Serverului: 2019-08-18 19:19:35

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

            Primaria or. Victoria cu sediul in Oras Victoria str. Stadionului nr. 14, jud. Brasov, este oprator de date cu caracter personal si isi exercita aceasta calitate in conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului European din 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie al acestor date (GDPR).

            Aceasta declaratie de confidentialitate explica modalitatea in care Primaria Victoria prelucreaza datele cu caracter personal ale cetatenilor , scopurile prelucrarii, categorii de persoane vizate, categoriilor de date cu caracter personal, categorii de destinatari drepturile persoanelor vizate,  termenele de pastrare a datelor cu caracter personal precum si  caile de atac in cazul in care se considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca Regulamentul UE 679/2016.

            Primaria Victoria conform Legii 215/2001 administraţiei publice locale, prelucreaza date cu caracter personal colectate de la persoane fizice precum si de la reprezentantii persoanelor juridice pentru a-si indeplinii obligatiile legale si pentru indeplinirea sarcinilor ce servesc interesului public si care fac parte din exercitarea atributiilor publice.

În cadrul procesului de accesare şi navigare pe site-ul Primăriei Victoria există posibilitatea de a se înregistra informaţii despre furnizorul dumneavoastră de internet. Ori de câte ori accesaţi site-ul de pe un calculator/lap-top/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart, există de asemenea posibilitatea de a se colecta şi stoca inclusiv informaţii referitoare la adresa IP, la tipul de motor de căutare şi/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum şi informaţii legate de secţiunile pe care le consultati. Politica de confidenţialitate se aplică tuturor activităţilor şi informaţiilor care sunt legate/conţinute de site-ul nostru. Îţi luăm în serios confidenţialitatea şi nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conştienţi de faptul că informaţiile tale personale îţi aparţin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranţă şi să procesăm cu atenţie informaţiile pe care le împarţi cu noi. Nu oferim informaţii unor părţi terţe, in afara temeiului legal  fără a te informa. Aceste informaţii sunt importante. Sperăm că le vei citi cu atenţie.

 

TEMEIUL LEGAL :

- Legea 215/2001 - legea administratiei publice locale*republicata*

- Legea 188/1999 - statutul functionarilor publici*republicata*

- Legea 7/2004 - codul de conduita al functionarilor publici*republicata*

- Legea 53/2003 - codul muncii*republicata*

- Legea 393/2004 - statutul alesilor locali

- Legea 52/2003 - privind transparenta decizionala*republicata*

- Legea 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public* actualizata*

- Legea 554/2004 - contenciosul administrativ

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

- Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.

- Legea  nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismu.

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009

- Legea 416/2001,  Legea 17/2000, HG 886/2000, Legea 292/2011 Legea 16/1996, Legea 61 / 1993, Legea 448/2006, Legea 277/2010, Oug 148/2005,  Oug 111/2010, Legea 272/2004, Oug 70/2011,  Ord. 288/2006 şi Codul Familiei.

- Ordonanţă de urgenţă nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*)

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*

-         Hotărârea nr. 1.375 din 4 octombrie 2006

-         Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001

-         Legea nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*)

-         Legea nr. 207 din 20 iulie 2015

-         Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998

-         Hotărârea nr. 548 din 8 iulie 1999

-         Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*)

-         Legea nr. 7 din 18 ianuarie 2016

-         Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008

-         Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011

 

 

DEFINITII

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

.            „Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 „Sistem de evidenţă a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

„consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

CUM FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL SI IN CE SCOP

Primăria oraş Victoria prelucrează date cu caracter personal exclusiv in scopurile reglementate prin lege in acord cu Politica de Prelucrarea a datelor cu caracter personal si respectand normele si masurile tehnice si organizatorice de asigurare a securităţii, confidentialitatii si integrităţii acestora.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata, acestea sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior in mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrate ulterior in scopuri de  arhivare in interes public, in scopuri de cercetare ştiinţifica, statistica  sau istorica.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate adecvat, relevant si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate ( reducerea la minim a datelor). Se iau masuri necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte , având in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fara întârziere.

În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimţământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimţământul, în mod transparent, atunci când furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veţi putea să vă retrageţi consimţământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea nici unei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

 

ENTITATI CARORA LE POT FI DIVULGATE DATELE

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia noastră sunt instituţiile /autorităţile cu atribuţii în domeniile : apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat şi persoanele fizice care pot oferii garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate , astfel incat prelucrarea sa respecte cerintele Regulamentulu679/2016 si sa asigure protecţia drepturilor persoanelor vizate.

Un transfer sau un set de transferuri de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională poate avea loc numai în una dintre condiţiile următoare:

a)persoana vizată şi-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizată ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie şi a unor garanţii adecvate;

b) transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată şi operator sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;

c) transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator şi o altă persoană fizică sau juridică;

d)transferul este necesar din considerente importante de interes public;

e)transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

f)transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, atunci când persoana vizată nu are capacitatea fizică sau juridică de a-şi exprima acordul;

g)transferul se realizează dintr-un registru care, potrivit dreptului Uniunii sau al dreptului intern, are scopul de a furniza informaţii publicului şi care poate fi consultat fie de public în general, fie de orice persoană care poate face dovada unui interes legitim, dar numai în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile cu privire la consultare prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul intern în acel caz specific.

 

SECURIZAREA DATELOR

Prelucrarea se face intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia asupra prelucrării neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale , prin luarea de masuri tehnice si organizatorice

 

DREPTURILE PERSOANEI  VIZATE

Potrivit  Regulamentului  UE 679/2016 beneficiaţi de:

•          dreptul de acces;  puteţi obţine de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum şi informaţii privind specificul prelucrării

•          dreptul la rectificarea datelor; puteţi să ne solicitati să modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

•          dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat");  puteţi solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat şi le prelucram; (ii) v-aţi retras consimţământul pentru prelucrarea datelor şi noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv datele trebuie sterse conform legislaţiei relevante

•          dreptul la restricţionarea prelucrării; în anumite condiţii (daca persoana vizata contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate opentru constatarea , exercitarea sau apararea unui drept în instanţă; sau dacă vă opuneţi prelucrării datelor) puteţi solicita restricţionarea prelucrării datelor dvs. personale

•          dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteţi să ne solicitaţi, în condiţiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitaţi acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic

•          dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri; vă puteţi opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societăţii, din motive care ţin de situaţia dvs. specifică

•          dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteţi să vă retrageţi oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimţământ

•          dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile

•          dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorităţi de supraveghere

•          dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal ale dvs.

PERIOADA DE PASTRARE  A DATELOR

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate şi păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale respectiv a scopului şi termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimţământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazului în care vă retrageţi sau limitaţi consimţământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligaţii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal şi/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 

CAI DE ATAC,

Orice persoană vizată are:

-          Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

-          Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorităţi de supraveghere

-          Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator

 

 

           DATE DE CONTACT:

PRIMARIA ORAS VICTORIA

Str. stadionului nr. 14, oras Victoria, jud. Brasov

Tel. 0268241525

Mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL

Samoila Corina Monica- inspector Primaria Oras Victoria

Tel. 0786170410

 

AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A

PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

 Tel.  +40.318.059.211

         +40.318.059.212

Fax : +40.318.059.602

 

PRIMAR                                                    SECRETAR

CRISTIAN GHEORGHE                         TOCOAIE LENUTA GABRIELA

 

 

INTOCMIT RESPONSABIL PROTECTIA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SAMOILA CORINA MONICA

 

 
 
 
Toate aceste informaţii le găsiti în fisierul de aici.
 
 
Share

Vremea

Certificari